Levering pictogram Levering en plaatsing in heel Nederland
Vinkje pictogram 15 jaar garantie op vlaggenmasten
Ster pictogram Klanten beoordelen ons met een 8.9
Keurmerk pictogram Aangesloten bij WebwinkelKeur
Levering pictogram Levering en plaatsing in heel Nederland
Vinkje pictogram 15 jaar garantie op vlaggenmasten
Ster pictogram Klanten beoordelen ons met een 8.9
Keurmerk pictogram Aangesloten bij WebwinkelKeur

Algemene voorwaarden

Begrippen

Onder “verkoper” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
Cenlau BV: handelend onder de naam HollandVlaggen
Ploeggang 12, 8431NG Oosterwolde (frl)
Telefoonnummer: 0031(0)513 626826
E-mailadres: info@hollandvlaggen.nl
KvK-nummer: 01130364
BTW-identificatienummer: NL8192.91.894.B01
Onder “koper” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de wederpartij van verkoper.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij verkoper als (potentieel ) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

De toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Offertes

Alle offertes van verkoper zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding.

Aanvullingen overeenkomst

Verkoper zal op verzoek van koper alle door deze aangeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn en met het recht de meerprijs in rekening te brengen.

Prijzen

Wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of valutakoerswijzigingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven verkoper het recht deze door te berekenen.

Doorberekening binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft koper het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Levering

De met koper overeengekomen levertijden gelden slechts als indicatie en niet als fatale termijn. Leveringen geschieden op kosten van koper. Verkoper is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

Betaling

Tenzij betaling voor aflevering wordt overeengekomen, dienen facturen van verkoper binnen 14 (veertien) dagen na factuur datum voldaan te worden op de door verkoper aan te geven wijze en in op de factuur aangegeven valuta. Alle kosten in verband met betaling komen voor rekening van koper.

Ingeval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van koper, ongeacht of verkoper ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

Ingeval van niet-tijdige betaling van een factuur is koper terstond, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een rente over het factuurbedrag verschuldigd ten bedrage van de wettelijke rente.

Alle kosten welke door de verkoper worden gemaakt, of naar diens oordeel moeten worden gemaakt om tot incasso te geraken van door koper uit de overeenkomst(en) verschuldigde bedragen, komen geheel voor rekening en ten laste van koper, waaronder begrepen doch uitdrukkelijk daartoe niet beperkt de buitengerechtelijke kosten zoals het honorarium van de raadsman van verkoper, alsmede de gerechtelijke kosten.

Betalingen door of vanwege koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door haar,verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door haar verschuldigde renten en boeten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van koper.

Koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn vermeldt op de factuur.

Verkoper is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, een (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen. Verkoper dient koper binnen 24 uur of één werkdag na ontvangst van de getekende offerte danwel opdrachtbevestiging, te informeren over een verlangde vooruitbetaling. Koper heeft vervolgens 24 uur of één werkdag het recht om van de overeenkomst af te zien.

Eigendomsvoorbehoud

Verkoper behoudt zich het eigendom voor van door haar geleverde of te leveren zaken, totdat integraal aan haar zullen zijn voldaan; de door koper verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichten werkzaamheden, vorderingen wegens tekortschieten van koper in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).

Het is koper niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.

Indien enige zaak ingevolge lid a aan verkoper toekomt, kan koper daarover uitsluitend beschikken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening.

Indien koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties zoals in lid a bedoelt, is verkoper gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf terug te ( doen ) halen van de plaats waar zij zich bevinden.

Koper machtigt verkoper reeds nu vooralsnog onherroepelijk om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van de zaken komen voor rekening van koper. Verkoper is niet verplicht het reeds betaalde aan koper terug te betalen.

Intellectuele eigendomsrechten en know-how

Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, rekeningen etc. die door verkoper aan koper worden verstrekt blijven eigendom van verkoper.

Koper is niet gerechtigd de in lid a genoemde zaken aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.

Koper is niet gerechtigd de in lid a bedoelde zaken of de daarin besloten of op andere wijze aan haar bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij verkoper uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
 2. zoals vlaggen en banieren of op maat gemaakte accessoires.
 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 5. die snel kunnen bederven of verouderen;
 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële of grondstoffen markt waarop
 7. de ondernemer geen invloed heeft;
 8. betreffende weddenschappen en loterijen.

Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 • Vlaggen vallen niet onder een garantie regeling omdat deze sterk afhankelijk is van gebruik bij weersinvloeden waar de leverancier geen invloed op heeft.

Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Maten, gewichten en verdere gegevens

Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

Verkoper is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken. Gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Verkoper bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens koper kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge wet of overeenkomst aansprakelijk zou zijn.

Voor zover verkoper ingevolge dat artikel aansprakelijk is, is zij slechts gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking verleent, althans indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of geen dekking verleent tot het maximale bedrag van de faktuur.

Ontbinding

Indien koper, niet behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede ingeval van faillissement, ( voorlopige ) surseance van betaling of onder curatelenstelling van koper, dan wel stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is verkoper te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schade vergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de ( verdere ) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Verkoper is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

Indien de behoorlijke nakoming door verkoper ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening of risico van verkoper komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen verkoper en koper verbandhoudende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, worden bij uitsluiting, berecht door de bevoegde rechter in Leeuwarden, tenzij verkoper kiest voor een andere bevoegde rechter.

Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing toe, zodat daarop wel beroep kan worden gedaan. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Plaatsingvoorwaarden vlaggenmasten

Begrippen

Onder “opdrachtgever” wordt in deze plaatsingsvoorwaarden verstaan de wederpartij van Holland Vlaggen.

Locatie

De locatie dient aangegeven te zijn op een, uiterlijk één week voorafgaand aan de plaatsingsdatum, ter beschikking gestelde duidelijke plattegrond met maten in centimeters. Hiervan kan afgeweken worden als opdrachtgever ten tijde van de plaatsing zelf aanwezig is.

In ieder geval dient de exacte locatie van de te plaatsen masten met piketpaaltjes en/of andere duidelijke markeringen door opdrachtgever te zijn aangegeven zodra Holland Vlaggen arriveert en aanvangt met de plaatsingswerkzaamheden.

De afstand van de montagevoertuigen tot de plaatsingslocatie is maximaal 10 meter, over verhard terrein. Het terrein dient geschikt te zijn, om met montagevoertuigen (Lengte auto + aanhanger 13m) te kunnen manoeuvreren.

De montagelocatie dient vrij te zijn van obstakels (bouwketen, auto’s, bouwmaterialen, e.d.)

Bodemgesteldheid

Bij plaatsing gaan Holland Vlaggen uit van plaatsing in volle grond en/of klinkerbestrating.

Het terrein dient vrij te zijn van kabels, leidingen, funderingen, zware klei, puin, wortels etc. Aan de hand van de door u ter beschikking gestelde leidingtekening(en) (b.v. klic melding) zal er tot plaatsing worden overgegaan. Indien deze tekening(en) niet aan Holland Vlaggen monteurs ter hand gesteld zijn of incorrect zijn wijst Holland Vlaggen elke vorm van aansprakelijkheid af. Een meerwerk factuur volgt indien er door incorrecte tekening(en) of het niet nakomen van deze voorwaarde meerwerk uitgevoerd is.

Afwerking

Het herstellen van straatwerk valt onder meerwerk tenzij anders wordt afgesproken.

Uitgegraven grond wordt over het aanwezige terrein verspreid. Indien dit niet mogelijk is, draagt de koper zorg voor verwijdering van de grond.

Hoogte van de bovenzijde van de betonpoer t.o.v. de, ten tijde van de plaatsingswerkzaamheden aanwezige grondslag of straatwerk is respectievelijk + ca. 0 / 5 centimeter.

Voorbehoud

Indien de weersomstandigheden (vorst, harde wind etc.) het niet toelaten om plaatsingswerkzaamheden te verrichten, beroept verkoper zich op de clausule: onwerkbaar weer.

Commerciële, technische schade en/of juridische gevolgen, die hieruit voortvloeien, kunnen niet op verkoper verhaald worden.

Plaatsing data en tijdstippen zijn zo strikt mogelijk. Holland Vlaggen behoud zich echter het recht voor hiervan, zonder overleg vooraf, van af te wijken. (voortgang van andere werkzaamheden en verkeerssituaties)

In het geval van meerwerk of noodzakelijke extra werkzaamheden geeft opdrachtgever hierbij akkoord. De hieruit voortvloeiende kosten worden, op basis van nacalculatie, tegen de geldende uur en km tarieven belast.

Indien opdrachtgever bij plaatsing aanwezig wil zijn dient opdrachtgever zelf contact te onderhouden met Holland Vlaggen.

Eventuele wachturen van Holland Vlaggen monteurs zijn voor rekening van koper.

Direct nadat plaatsing gereed is, dient opdrachtgever of een bevoegd persoon voor de verrichte werkzaamheden een akkoord te geven, door middel van een handtekening en naam in blokletters.

Indien opdrachtgever of opdrachtgevers vertegenwoordiger niet (meer) aanwezig is/zijn beschouwt Holland Vlaggen dit als opdrachtgevers akkoord.

Wacht en reisuren als gevolg van één van bovenstaande punten, zal op basis van nacalculatie tegen de geldende uur- en kilometertarieven belast worden.

De opdrachtgever dient zich te houden aan de voorschriften van Holland Vlaggen. Het niet houdenaan deze voorschriften ontslaat Holland Vlaggen van elke schade.

Waarom klanten graag bij ons terugkomen

Assortiment pictogram
Compleet assortiment

Alles voor in, aan en op de mast. Uit voorraad of volledig gepersonaliseerd.

Bereikbaarheid pictogram
Uitstekende bereikbaarheid

Altijd een persoonlijk advies en snel een antwoord op je vraag. Ook via de chat.

Duim pictogram
Onze Friese nuchterheid

Eerlijke prijzen zonder cowboy-praktijken. Afspraak is gewoon afspraak!

8.9

Klanten beoordelen ons met een 8.9

Meer referenties
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies