Eigen plaatsings en servicedienst
15 jaar garantie op de vlaggenmasten
Scherpe prijzen voor vlaggen

Algemene voorwaarden

1. BEGRIPPEN

Onder “verkoper” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Holland Vlaggen gevestigd te Oosterwolde. Onder “koper” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de wederpartij van verkoper.

2. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij verkoper als (potentieel ) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

De toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. OFFERTES

Alle offertes van verkoper zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen.

Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding.

4. AANVULLINGEN OVEREENKOMST

Verkoper zal op verzoek van koper alle door deze aangeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn en met het recht de meerprijs in rekening te brengen.

5. PRIJZEN

Wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of valutakoerswijzigingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven verkoper het recht deze door te berekenen.

Doorberekening binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft koper het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

6. LEVERING

De met koper overeengekomen levertijden gelden slechts als indicatie en niet als fatale termijn.

Leveringen geschieden op kosten van koper.

Verkoper is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

7. BETALING

Facturen van verkoper dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuur datum voldaan te worden op de door verkoper aan te geven wijze en in op de factuur aangegeven valuta. Alle kosten in verband met betaling komen voor rekening van koper.

Ingeval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van koper, ongeacht of verkoper ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

Ingeval van niet-tijdige betaling van een factuur is koper terstond, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een rente over het factuurbedrag verschuldigd ten bedrage van de wettelijke rente.

Alle kosten welke door de verkoper worden gemaakt, of naar oordeel moeten worden gemaakt om tot incasso te geraken van door koper uit de overeenkomst(en) verschuldigde bedragen, komen geheel voor rekening en ten laste van koper, waaronder begrepen doch uitdrukkelijk daartoe niet beperkt de buitengerechtelijke kosten zoals het honorarium van de raadsman van verkoper, alsmede de gerechtelijke kosten.

Betalingen door of vanwege koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door haar verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door haar verschuldigde renten en boeten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van koper.

Koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn vermeldt op de factuur.

Verkoper is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, een (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen. Verkoper dient koper binnen 24 uur na ontvangst van de getekende offerte danwel opdrachtbevestiging, te informeren over een verlangde vooruitbetaling. Koper heeft vervolgens 24 uur het recht om van de overeenkomst af te zien.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Verkoper behoudt zich het eigendom voor van door haar geleverde of te leveren zaken, totdat integraal aan haar zullen zijn voldaan; de door koper verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichten werkzaamheden, vorderingen wegens tekortschieten van koper in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).

Het is koper niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.

Indien enige zaak ingevolge lid a aan verkoper toekomt, kan koper daarover uitsluitend beschikken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening.

Indien koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties zoals in lid a bedoelt, is verkoper gerechtigd de zaken , die aan haar toebehoren, zelf terug te ( doen ) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper machtigt verkoper reeds nu vooralsnog onherroepelijk om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van de zaken komen voor rekening van koper. Verkoper is niet verplicht het reeds betaalde aan koper terug te betalen.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN KNOW-HOW.

Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, rekeningen etc. die door verkoper aan koper worden verstrekt blijven eigendom van verkoper.

Koper is niet gerechtigd de in lid a genoemde zaken aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.

Koper is niet gerechtigd de in lid a bedoelde zaken of de daarin besloten of op andere wijze aan haar bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij verkoper uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.

10. RECLAME

Koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan koper daarop geen beroep meer doen, indien zij verkoper daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk gemotiveerd kennis heeft gegeven.

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van een jaar na aflevering.

Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is verkoper te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.

Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassingen op het verrichten van diensten.

11. MATEN, GEWICHTEN, EN VERDERE GEGEVENS.

Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

Verkoper is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken. Gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Verkoper bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens koper kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet ondergeschiktenvoor wier gedragingen zij ingevolge wet of overeenkomst aansprakelijk zou zijn.

Voor zover verkoper ingevolge dat artikel aansprakelijk is, is zij slechts gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking verleent, althans indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of geen dekking verleent tot het maximale bedrag van de faktuur.

12. ONTBINDING

Indien koper niet, niet behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede ingeval van faillissement, ( voorlopige ) surseance van betaling of onder curatelenstelling van koper, dan wel stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is verkoper te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schade vergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de ( verdere ) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Verkoper is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

Indien de behoorlijke nakoming door verkoper ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening of risico van verkoper komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.

13. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechtsbetrekkingen tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen verkoper en koper verbandhoudende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, worden bij uitsluiting, berecht door de bevoegde rechter in Leeuwarden, tenzij verkoper kiest voor een andere bevoegde rechter.

14. CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing toe, zodat daarop wel beroep kan worden gedaan.

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Versie 20101201

HollandVlaggen - uw specialist op het gebied van vlaggenmasten en vlaggen
Disclaimer | Privacy policy | Algemene voorwaarden | Bedenktijd & Heroepingsrecht | Retouren | Levertijden | Plaatsingsvoorwaarden vlaggenmasten | Garantie & klachten